હ્રદય

મગજ ની બધી ચાલાકી  હ્ર્દય ની કોમળતા સામે હરી જાય છે .

Advertisements