વિશ્વાસ

સૌથી મોટો  શ્વાસ  – વિશ્વાસ અને સૌથી મોટી ખાણ  – વખાણ .

Advertisements