શાયરી

સુરજ માં આગ છે ,ચંદા માં દાગ છે ,

પણ ભાઈ બહેન નો પ્રેમ અથાગ છે .

Advertisements