ગરીબ

જે આપે ગરીબ ને રોટલા નો ટુકડો ,હરી તેને સાવ ઢુંકડો .

Advertisements