મૌન એ વાણી નું

મૌન  એ  વાણી  નું  તપ છે.

Advertisements