ગુજરાતી શેર શાયરી

ગુજરાતી શેર શાયરી – સમજાતું નથી કેમ આવું થાય છે ,ઘડી માં હસવું ને ઘડી માં રડી પડાય છે. તમને જોવા માટે નયન અધીરા થાય છે, મીલન ના ઉમંગો થી

રોમ રોમ પુલકીત થાય છે અને જુદાઈ ના વીચાર માત્ર થી કંપી જવાય છે

Advertisements